ประกาศ... ปิดรับสมัครสอบคอมฯ ! กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ... ปิดรับสมัครสอบคอมฯ !  กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

  ประกาศ กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

จาก 27-28 กันยายน 2561 เป็นวันที่ 24-25 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  
ปิดรับสมัครสอบคอมฯ !  เนื่องจาก...จำนวนผู้สมัครสอบ  ครบตามจำนวนที่กำหนด 

*หมายเหตุ  จัดสอบรอบละ 500 คน*  กรุณารอสอบรอบถัดไป

จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ