โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดคู่มือปฏิบัติงานหลักสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  วิทยากรโดย รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมลีลาวดี  ชั้น 2  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สอบถามเพิ่มเติม  งานการเจ้าหน้าทีและนิติการ  สำนักงานอธิการบดี  โทรภายใน 1103

จำนวนเข้าชม 159 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ