ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

 

  ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สอบถามเพิ่มเติม
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 1051-1052 

จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ