การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล

 

 

จำนวนเข้าชม 323 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ