กองนโยบายและแผน แจ้งกำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

กองนโยบายและแผน แจ้งกำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2561

 

 กองนโยบายและแผน แจ้งกำหนดการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี 2561 วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบและกำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อไม่ให้หน่วยงานต่างๆ มีการจัดกิจกรรมอื่นที่ซ่ำซ้อนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเร่งกำหนดและแจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง

จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ