ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ

 

 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" The 1st National Conference On Education "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ในยุค Thailand 4.0" วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียนและส่งบทความ 12 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 

จำนวนเข้าชม 123 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ