สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการจัดการห้องสมุด สำหรับ อาจารย์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด  นักเรียนช่วยงานห้องสมุด จำนวน 60 คน วันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. 

จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ