ประกาศรับสมัครทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ประกาศรับสมัครทุนเพื่อการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปีการศึกษา 2560  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     (1) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 – 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เท่านั้น
     (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
     (3) ขาดแคลนทุนทรัพย์
     (4) มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา
     (5) ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับทุนใด ๆ อยู่ก่อนแล้ว (ยกเว้นเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

2. กำหนดส่งใบสมัคร
     (1) นักศึกษาสามารถขอรับและส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือ Download ที่ Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
     (2) หมดเขตส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.
     (3) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์และวันสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ให้ทราบภายหลัง ณ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร

จำนวนเข้าชม 733 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ