เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร

 

 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร ขายใบสมัครและรับสมัคร 1 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560 

ปริญญาเอก
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา รุ่นที่ 10 
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 

ติดต่อสอบถาม / ใบสมัคร
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้น 7 อาคารเรียนรวม ตึก 12 
091-836-5279, 081-785-9481, 055-706-555 ต่อ 1770 

ปริญญาโท 
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ติดต่อสอบถาม / ใบสมัคร
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้น 7 อาคารเรียนรวม ตึก 12 
085-400-5550, 055-706-555 ต่อ 1780 

จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ