ขอเชิญชวน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การจัดทำระดับที่สูงขึ้นการประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ

ขอเชิญชวน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การจัดทำระดับที่สูงขึ้นการประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ

 

ขอเชิญชวน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การจัดทำระดับที่สูงขึ้นการประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งระบบ ครั้งที่ 2 การฝึกอบรมมีจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 16 - 17 ส.ค. 2560 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำหรับครั้งต่อไปจะทำการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

สอบถามเพิ่มเติม
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน 1051 - 1052

จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ