แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 3/2559

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 3/2559

 

 แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 3/2559 ให้ติดต่อเขียนคำร้อง ได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมาลผล ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โทร 055-706555 ต่อ 1022, 1023

จำนวนเข้าชม 240 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ