รับสมัครนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

รับสมัครนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 

รายละเอียดการรับสมัคร

๑) การสมัครให้สมัครเป็นทีมหรือพรรค จำนวน ๕ ตำแหน่ง ประกอบด้วย
     (๑) นายกสโมสรนักศึกษา
     (๒) อุปนายกฝ่ายบริหารและส่งเสริมวิชาการ
     (๓) อุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
     (๔) อุปนายกฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
     (๕) อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

๒) รับสมัคร ระหว่างตั้งแต่บัดนี้ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
     (๑) รูปถ่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ ขนาด ๑ นิ้ว คนละ ๑ รูป
     (๒) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้สมัคร คนละ ๑ ชุด

๓) ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเริ่มนับคะแนน เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๒) เป็นผู้มีจิตอาสา มีความประพฤติดี
๓) เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

จำนวนเข้าชม 296 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ