ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อเนื่อง

ลำดับ

รหัส

ชื่อ – สกุล

โปรแกรม

1

571320811

นายสมจิต  หล้าพรม

ฟิสิกส์

2

571320117

นายจิราวัฒน์  สนิทแสง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

571320216

นางสาวโยทกา  หาญแวช

เคมี

4

571320308

นางสาวรัตนาภรณ์  หนูจันทร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

5

561321017

นายวิรัตน์  เปี่ยมสิน

คณิตศาสตร์

6

571321014

นายเกียรติศักดิ์  ศรีเมฆมาศ

คณิตศาสตร์

7

571320323

นางสาวพรรณยุรี  ถาวร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

8

571320802

นายพิสิทธิ์  แซ่ว่าง

ฟิสิกส์

9

571321016

นางสาวนิจวรรณ  สิทธิพร

คณิตศาสตร์

10

571321014

นายฐิติพงศ์  นาแซง

คณิตศาสตร์

11

571320807

นางสาวกชพรรณ  ลีจิรโชติ

ฟิสิกส์

12

571321012

นางสาวกัญจนา  บุปผาอมรศรี

คณิตศาสตร์

13

571320207

นางสาวรัชนก  แซ่ย่าง

เคมี

14

571321026

นางสาวชนาภัทร  โปธิ

คณิตศาสตร์

15

571320427

นายสีรพงษ์  สืบทวีพิพัฒน์

สาธารณสุขศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่อเนื่อง

ลำดับ

รหัส

ชื่อ – สกุล

โปรแกรม

1

551321009

นางสาวกันธิยา  เส้าเปา

คณิตศาสตร์

2

551321006

นางสาวอัจฉราพร  เมทา

คณิตศาสตร์

จำนวนเข้าชม 1,060 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ