คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2559

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 วิทยากรโดย อาจารย์อาชวะ ประทุมมา, ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์, คุณสายชล แร่ดี, ครูสุวรรณ เนื่องเกิด

จำนวนเข้าชม 350 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ