ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับภูมิภาค
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอไอเดีย สู่การเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ KPRU Idea To Startup 2024


ชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวลิลิตา สิงห์คำ
นางสาววาปี นิลสนธิ
นางสาวขวัญชนก ฉายเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดรเอนก หาลี


รองชนะเลิศอันดับ 1
นายวรวิช ทารินสุ
นายศุภรงกรณ์ มหาวงศ์
นางสาวพรนัชชา แก้วจีน
นางสาวพิมพ์วิมล สุทธิหิรัณยะกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์


วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนเข้าชม 260 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

ป้ายประกาศอื่น ๆ