ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55 ประจําปี 2565 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55 ประจําปี 2565 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55 ประจําปี 2565 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ได้แก่
     นางสาวจารุวรรณ กิ่งนอก หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่
    นายนพดล มะยมหิน หลักสูตรคณิตศาสตร์
    นายโยธิน เชยชม หลักสูตรเคมี
    นางสาวมุธิตา พลภักดี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
    นางสาวอินทิรา ภาประเสริฐ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
กำหนดเข้ารับรางวัลในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ หอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนเข้าชม 534 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ป้ายประกาศอื่น ๆ