ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในงานสัมมนาและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในงานสัมมนาและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2567

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ได้รับรางวัลในงานสัมมนาและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567
ณ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยมีรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ประเภท Algebra (Research)
เรื่อง การหาลักษณะเฉพาะของออโตมอร์ฟิซึมกรุปและสตรองเอ็นโดมอร์ฟิซึมโมนอยด์บนกราฟทรีที่มีไดเมเตอร์น้อยกว่า 4
    นายธนพล ยาพรม
    นางสาวอรวี ครุฑหุ่น
ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
รางวัลชนะเลิศ ประเภท Applied Mathematics (Research)
เรื่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพเลขชี้กำลังของสมการเชิงอนุพันธ์ แบบนิวทรอลที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา
    นางสาวสุภัชญา อนุสรณ์ประดิษฐ์
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา พวงมาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Number Theory (Research)
เรื่อง สมการไดโอแฟนไทน์เลขชี้กำลัง(p+4)^α+(2p+5)^β=γ^2, เมื่อ p เป็นจำนวนเฉพาะ
    นางสาวจิตตาภา วงษ์เมฆ
    นางสาวภัทรลภา แซ่ลี
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม

จำนวนเข้าชม 242 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ป้ายประกาศอื่น ๆ