คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนดีเด่น ในการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของผู้นำนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนดีเด่น ในการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของผู้นำนักศึกษา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนดีเด่น
ในการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของผู้นำนักศึกษา
เรื่อง การใช้แนวคิดวิศวกรสังคมกับงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ของผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม
และบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 517 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ป้ายประกาศอื่น ๆ