ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566

ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2566

 

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม

รายชื่อโรงเรียน

โรงเรียน ดาวน์โหลดเกียรติบัตรครู ดาวน์โหลดเกียรติบัตรนักเรียน ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนสักงามวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนลานกระบือวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนระหานวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนขาณุวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนคลองลานวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนวัชรวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนพิไกรวิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนผดุงปัญญา คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด ดูรูปกิจกรรม

จำนวนเข้าชม 2,775 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

ป้ายประกาศอื่น ๆ