ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่

 

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่

รุ่นที่1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565   ณ  หอประชุมรัตนอาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565  ณ  ห้องคอนเวนชั้น  โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์  จังหวัดพิษณุโลก


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3500 โทรศัพท์มือถือ : 095-1212295 E-mail : fms.kpru11@gmail.com Line ID : mimsumi

อ่านเพิ่มเติมคลิก

จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ