กำหนดสอบมาวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 1

กำหนดสอบมาวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 1

 

กำหนดสอบมาวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ครั้งที่ 1

รับสมัคร
1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

สอบ 15 – 19 กุมภาพันธ์ และ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสำนักงานคูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร 055-706-555 ต่อ 1561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องกำหนดการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ /๒๕๕๘

จำนวนเข้าชม 358 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ