ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ ดร. อภิชญา พัดพิน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ ดร. อภิชญา พัดพิน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ ดร.อภิชญา พัดพิน โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนเข้าชม 215 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ