ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ