ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก ICDG Internationnal Relations Competency Development towards Global Context

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก ICDG Internationnal Relations Competency Development towards Global Context

 

 ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก
ICDG Internationnal Relations Competency Development towards Global Context
พบกับ ทีมวิทยากร 
คุณหัทยา คูสกุล  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงการต่างประเทศ หัวข้อ นโยบายการต่างประเทศ
คุณลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
ผศ. ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อ การอภิปราย Panel Discussion และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- ความเป็นสากลภายในองค์กร (Internationalization at Home: IaH)
- ความเป็นสากล (Internationalization at Home: IZN)
- การ Reinvent งานต่างประเทศ/บทบาทผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศมืออาชีพ/ติดต่อต่างประเทศอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
และการนำเสนอนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) งานด้านต่างประเทศ
รับสมัคร บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
จัดกิจกรรม 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สอบถามเพิ่มเติม  น.ส.ชฎาพร โชติรดาภาณ์  063-361-9542

คลิก...ลงทะเบียน

จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ