ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์    สาขาวิชาการศึกษา  คณะครุศาสตร์
ผศ.ศิริพร โสมคำภา           สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
ผศ. ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่    สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
ผศ.พัชรา ม่วงการ             สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย        สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
ผศ. ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม        สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ