คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครทุนการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม”

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครทุนการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม”

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครทุนการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปีการศึกษา 2563 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   (1) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 – 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  
   (2) ขาดแคลนทุนทรัพย์
   (3) มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา
   (4) ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับทุนใด ๆ อยู่ก่อนแล้ว (ยกเว้นเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
2. กำหนดส่งใบสมัคร
   (1) นักศึกษาสามารถขอรับและส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือ Download ที่ Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
   (2) หมดเขตส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.
   (3) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์และวันสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ให้ทราบภายหลัง ณ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลิก...ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

จำนวนเข้าชม 181 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ