ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้

 

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัยและแผน งานวิจัยที่ดีเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.40 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 (48157) อาคารเรียนและปฏิบัติกรทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ