โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualication Register:TQR)

 โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualication Register:TQR)


เรื่องแนะนำ