การจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงาน / โครงการรองรับตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่้อเสริมความมั่งคงของชาติ

 การจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงาน / โครงการรองรับตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่้อเสริมความมั่งคงของชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

เรื่องแนะนำ