อัตราค่าบริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 กำหนดอัตราค่าบริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2551

ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่องแนะนำ