ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรว่าด้วย วินัยและการลงโทษทางวินัยสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559

 

Tags :    


เรื่องแนะนำ