ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2559

 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2559


เรื่องแนะนำ