คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานในการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานในการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 อาคาร 14 โดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ เจ้าหน้าที่ประกันฯ ตัวแทนหลักสูตรๆละ 2 คน วิทยากรโดย อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ และหัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์.

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561