คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 6/1 โรงเรียนตะพานหิน จำนวน 59 คน ครู 5 คน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561