คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เบื้องต้น

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 4 สิงหาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เบื้องต้น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (48231) โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ให้กับ อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561