คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนจากแหล่งทุนภายนอกและการตีพิมพ์หรือเผยแพร่วารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงขึ้น

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนจากแหล่งทุนภายนอกและการตีพิมพ์หรือเผยแพร่วารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561