ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 28 มีนาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวาระการประชุมเบื้องต้นดังนี้คือ

1) ประชุมปิดภาคเรียรที่ 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) แจ้งแผนกลยุทธ์ปี 2561-2565 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 และแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561
3) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
4) ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดิน
5) ผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตรตามการประกันคุณภาพหลักสูตร และเรื่องอื่นๆ


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561