คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 12 มกราคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) ในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ "ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ผศ.ดร.รัชนี นิธากร ผศ.วชิระ สิงห์คง อาจารย์ธนากร วงษศา อาจารย์อธิรดา บุญเดช"

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :055706555 ต่อ 4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561