โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ

โดย : โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารศูนย์การแพทย์ทางเลือก โดย ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 19 คน วิทยากรโดย นางสาวศิริพร เงินทอง

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562