คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Sci & Tech KPRU - Reform)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 13 สิงหาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Sci & Tech KPRU - Reform) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ ประธานหลักสูตร 1 ท่าน อาจารย์ประจำหลักสูตร 3 ท่าน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562