คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 14 มีนาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้กับ บุคลากรสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าว และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรโดย รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์, ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น, อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาย

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562