พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย : เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง

สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขับเคลื่อนการยกระดับพัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย โดยจัด “งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ของทุกปี ในปีนี้จะมีกิจกรรมสนุกๆ ในหัวข้อ “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” เด็กๆ นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ และสิ่งต่างๆ ผ่านกิจกรรมกว่า 40 กิจกรรม ซึ่งเด็กๆ จะได้รับความรู้ ฝึกพัฒนาการทางร่างกาย สังคม เสริมสร้างจินตนาการ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน โดยกิจกรรมเหล่านี้ครูจะได้นำไปจัดให้กับเด็กๆในทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 2 หมื่นโรงเรียน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zqvTwwG42h0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top