พลังงานทดแทน: นวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME)

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผลงาน: พลังงานทดแทน: นวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล (H-FAME) การนำสิ่งที่ได้เห็นจากภาพยนตร์ แนวตลก ความรัก ความฝัน มาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า H-FAME คืออะไร และตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทน สมาชิก กลุ่ม HooHIW 1. นายภาคภูมิ พันพิลึก 2. นายดาวฝน ต้นพิมพ์ 3. นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด 4. นายพุฒิพงษ์ อนุลีจันทร์ 5. นางสาวปณิตา ดอกพิกุล

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zUpwDPjb6d4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top