พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (3/4)

การสัมมนา "พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Disrupting Digital Transformation with AI Technology)" วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปัจจุบัน หน่วยงานและองค์กรในประเทศไทย ต่างต้องขยับตัวและเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญ ที่จะมาเป็นกลไกช่วยผลักดันให้การเปลี่ยนแปลง มีการก้าวกระโดดเชิงนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ งานสัมมนานี้ นำเสนอการบรรยาย และแลกเปลี่ยนมุมมอง จากผู้มีประสบการณ์จากทั้งภาคการวิจัย และภาคเอกชน โดยจะเน้นเรื่องราวของ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ymz2PoC2vCY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top