แพ็กแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ทำรายได้เป็นอันดับต้นๆ ให้แก่ประเทศไทย ในขณะที่สังคมโลกมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่สังคมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดมากยิ่งขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ก็มุ่งพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ นักวิจัย สวทช. จึงได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า หนึ่งในนั้นคือ แพ็กแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า โดยต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 โมดูล มีจำนวนเซลล์ 1,408 ก้อน มีความจุไฟฟ้า 228.8 Ah เมื่อนำไปประกอบกับรถยนต์นั่งไฟฟ้า สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ที่สำคัญคือวัสดุและชิ้นส่วนในแพ็คแบตเตอรีส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทย สามารถต่อยอดให้ไปสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยคนไทยได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ykev46LdxOQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top