สอนเวิร์ด Word: สร้างป้ายชื่อ (name tag) พร้อม พร้อม QR Code ด้วย mail merge

ดาวน์โหลดไฟล์ Word ตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/yadLLm ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/MPkpLg

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=yenkhZBK4jc

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top