พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Thailand 4.0 in the Making

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ ณ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานที่โดดเด่นสำคัญในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดสู่อนาคต สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล โดย สวทช. นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากมาย อาทิ โซน Makers Nation ที่จัดแสดงงผลงานจากการประกวด KidBright และ โครงการ FabLab โซน Science for Society นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงวัย และแอปพลิเคชันที่ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้ในทุกช่วงวัย โซน BIG DATA & Intelligence System เช่น ผลงาน NetPIE: IoT Platform สัญชาติไทย และ ระบบเมืองอัจฉริยะ Smart City โซน Smart Farmer เกษตรไทยอัจฉริยะ เช่น ผลงาน Agri-Map ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก , เครื่องวัดความหอมของข้าวแบบพกพา Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=yLH6yixhEbw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top