YTSA Science Comunication Trip 2019

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์สู่สังคม จึงร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้นำทักษะและความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ไปใช้ใน การส่งเสริมการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.nsm.or.th/event/competition/ytsa.html

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=y14z1i-vlyk

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top