เกษตรยุค Thailand 4.0 กับเทคโนโลยีเซนเซอร์ในระบบฟาร์มแม่นยำ

การบรรยายในหัวข้อ "เกษตรยุค Thailand 4.0 กับเทคโนโลยีเซนเซอร์ในระบบฟาร์มแม่นยำ" โดย คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ในการสัมมนา "Smart IOT for Agriculture" วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-404 อาคาร 14 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี การใช้ IOT สำหรับการจัดการ สารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ยกตัวอย่าง application ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ Drone ทางการเกษตร มีตัวอย่างระบบการจัดการน้ำ การควบคุมอุณหภูมิ รวมไปถึงการสังเคราะห์เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ และมีการสาธิตการใช้งานของเทคโนโลยี ที่นำไปใช้จริง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=x6MkxPqM2AE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top