โรงเรือนปลูกพืช: ความจำเป็นของเกษตรยุค 4.0 ? (2/2)

การสัมมนา "โรงเรือนปลูกพืช: ความจำเป็นของเกษตรยุค 4.0 ?" วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคาร 14 (ศูนย์ประชุม CC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การปลูกพืชในระบบโรงเรือนของประเทศไทย เริ่มใช้กับการปลูกผักที่มาจากต่างแดนและมีราคาแพง แต่จากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เกษตรกรจึงเริ่มให้ความสนใจการปลูกพืชในระบบโรงเรือนมากขึ้น โดยมองว่าสามารถปลูกพืชในทั้งปี ควบคุมและป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชได้ และจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ - โรงเรือนปลูกพืชจำเป็นแค่ไหนในการทำเกษตรยุคปัจจุบัน - จริงหรือไม่ถ้ามีโรงเรือนปลูกพืชแล้ว ได้ผลผลิตที่ดีแน่นอน - มีโรงเรือนแล้วปลูกพืชได้ทุกชนิด - โรงเรือนปลูกพืชมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบใดจึงเหมาะสม” ฯลฯ หลากคำถามที่ชวนให้เกษตรกรหาคำตอบก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจลงทุน “โรงเรือนปลูกพืช” สักหลังหนึ่ง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=wu0l9QCllv0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top